วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนวันนี้

การสร้างบล็อก

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ น.ส.อริสา มงคลไพบูลย์สุข
ชื่อเล่น อาร์

วันเกิด 29/11/1990
ที่อยู่ 140/54 ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

สีที่ชอบ สีฟ้า สีขาว

กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล แบดมินตัน

ยามว่าง ฟังเพลง เล่นอินเทอร์เนต

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
การศึกษา กำลังศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

ความคาดหวังของรายวิชา

1.เพื่อสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนรายวิชามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2.เพื่อสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตัวเองได้
3.เพื่อสามารถมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้