วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 7 Mind Mapping คำพ่อสอน (น.128-140) งานบุคคล



9 คำพ่อสอน
พุทธศาสนากับการดำเนินชีวิต

ในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน การดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนวุ่นวายและมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น มีการแก่งแย่งแข่งขันกัน ปัจจัย 4 ซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ก็ขาดแคลนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ทุกๆปัญหาทุกคนล้วนแต่ต้องพบเจอจึงทำให้ทุกคนมีสภาพที่ย่ำแย่ มีความย่อท้อ ขาดกำลังใจในการดำเนินชีวิต ดังนั้นการเข้าหลักทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นทางเดียวที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับทุกคน ให้มั่นคงในหลักธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข แต่เราสงสัยไหมว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามามีส่วนช่วยต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร

พระพุธศาสนาได้มีหลักคำสอนที่เน้าสัจธรรมคือมีเหตุมีผล มีการแนะนำขัดเกลาความประพฤติให้ดีขึ้น กล่าวคือ ให้มนุษย์มีความเฉลียวฉลาด ในที่นี้คือให้มีความเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในสังคม รู้จักการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด และให้ถูกธัมมะ คือ ให้เราปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ให้ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสอนให้เรารู้จักหน้าที่ของตนเองด้วย นอกจากนี้คำสอนของพระพุทธศาสนายังสอนให้เรารู้จักการใช้ปัญญาวิเคราะห์เหตุผลต่างๆว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี สอนให้ทำความดี โดยได้กล่าวว่า ถ้าเรารู้จักสั่งสมแต่ความดีก็จะส่งผลต่อชาตินี้และชาติหน้า ชีวิตเราจะสุขขึ้นและสบายขึ้น เราสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ผลที่ได้รับคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมย่อมมีชีวิตและการงานที่สว่าง คือ มีปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ผิดชอบชั่วดี มีความสะอาดคือ ทำให้เรามีความสุจริตทั้งกาย วาจา ใจ และความสงบ คือมีความเป็นอยู่ที่ปกติสุข

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้มีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เพราะพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่ทำให้ทุกคนทำแต่ความดี มีความศรัทธาและเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา และเรายังสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข










วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6 Mind Mapping คำพ่อสอน (น.128-140)


สัปดาห์ที่ 5 การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Mind manager และ Free mind

วันที่ 29 มิถุนายน 2552
การเรียนวันนี้คือ

1.การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม free mind และ mind manager โดยการนำมาทำเป็นผังความคิด หรือ mind map
2.Mind Manager เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)การ save งานมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ1.การบันทึกแบบแก้ไขงานได้ โดยใช้ .mnap2.การบันทึกแบบแก้ไขงานไม่ได้ โดยใช้ jpeg

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนคณะศึกษาศาสตร์

สารคดี 9 คำพ่อสอน ความเพียร การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม